გული კრულია კაცისა …

 

 ,,გული კრულია კაცისა, ხარბი და გაუძღომელი,

 

გული_ჟამ-ჟამად ყოველთა ჭირთა მთმო, ლხინთა მნდომელი,

გული_ბრმა, ურჩი ხედვისა, თვით ვერას ვერ გამზომელი,

ვერცა ჰპატრონობს სიკვდილი, ვერცა პატრონი რომელი!”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s