გული კრულია კაცისა …

 

 ,,გული კრულია კაცისა, ხარბი და გაუძღომელი,

 

გული_ჟამ-ჟამად ყოველთა ჭირთა მთმო, ლხინთა მნდომელი,

გული_ბრმა, ურჩი ხედვისა, თვით ვერას ვერ გამზომელი,

ვერცა ჰპატრონობს სიკვდილი, ვერცა პატრონი რომელი!”

 

ირაკლი ♥.♫

მე ასეთი დავრჩები, თუ გამიძლებს დრო – 

იოლად მისაჩვევი, როგორც თამბაქო..

.Image

,,-სიყვარულს, სიხარულს არ ემუქრება სიბერე,

როგორც სიმღერას ვერას აკლებს დრო …”

 

ImageImage